Bupi A Cleaner, flytande Allround tvättmedel för blandgods

370 005

Fat, 200 kg

370 010

Plastdunk, 25 kg

 

VÄGTRANSPORTKORT

 

Faronummer: 80

 

UN-nummer: 3266

BUPI A CLEANER

3266 FRÄTANDE BASISK OORGANISK VÄTSKA, N.O.S. 8, III, ADR
Natriummetasilikat vattenlösning 5-10%.
Gulaktig vätska, fullständigt blandbar med vatten.

FARANS ART
Frätande. Risk för allvarliga skador på ögon och hud. Dimma verkar irriterande vid inandning och förtäring.

UTRUSTNING FÖR PERSONLIGT SKYDD
Flaska med ögonsköljvätska. Tättslutande skyddsglasögon. Plast- eller gummihandskar, stövlar och kroppsskydd.

FÖRARENS ALLMÄNNA ÅTGÄRDER
Meddela polis och räddningstjänst per telefon 112.
Stäng av motorn. Ej rökning eller andra antändningskällor. Markera riskområdet. Varna andra trafikanter och allmänheten. Stå ej i gas/dammolnet.

FÖRARENS YTTERLIGARE OCH/ELLER SÄRSKILDA ÅTGÄRDER
Stoppa läckor om det kan ske utan risk. Förhindra utsläpp till brunnar, vattentäkter och vattendrag. Sug upp eller valla in med sand eller annat inert absorptionsmedel. Samla upp i lämpliga behållare.
Nödvändig utrustning: inert absorptionsmedel, plastspade och -hink, tätningsutrustning för brunnar.

BRAND
Behållare i närheten av brand flyttas om det kan ske utan risk.

FÖRSTA HJÄLPEN
INANDNING: Frisk luft, vila, ev andningshjälp.
HUDKONTAKT: Tag genast av förorenade kläder. Skölj genast huden med mycket vatten.
I ÖGONEN: Skölj genast med mycket vatten i minst 15 minuter, håll ögonlocken brett isär.
VID FRÄTSKADA - OMEDELBART TILL SJUKHUS.

Kvist Kemi AB Sjöviksvägen 5 231 62 Trelleborg Tel. 0410 - 43901